Nejlevnější doprava v okrese Bruntál


Nabízíme: Pytlované uhlí dle vlastního výběru

                        Složení uhlí dopravníkem do sklepa

                        Zboží na paletě složíme hydraulickou rukou

Zde najdete aktuální ceník hnědého a černého uhlí včetně DPH a DPP.

Objednat můžete na telefonním čísle: 603 165 129 

                                          nebo e-mailem: uhli.bruntal@email.cz

!! Aktualní letáky !!


    Aktuální ceny od 18.3.2022 jsou jen na telefonický dotaz

Severočeské
hnědé uhlí:ořech 2
volně ložený

?, - Kč/q

ořech 2
Pytlované  uhlí 

Paleta 500kg 
?, - Kč

Speciální otopová směs do automatů

pytel/25kg?, - Kč/pytel
brikety RECORD L2 Německo:

volně ložené
?, - Kč/q

pytlované?,-Kč/25kg

černé uhlí Polsko:


kusy
?, - Kč/q

kostka
?, - Kč/q

Balené uhlí, pytlované uhlí Bruntál

Levné uhlí je základní, tradiční surovina používaná převážně v energetice a na topení. Uhlí se těží buď povrchovou těžbou (hnědé uhlí) nebo hlubinnou těžbou (černé uhlí). Z celosvětového pohledu se asi 40% elektřiny vyrobí spalováním uhlí. Cena uhlí je pochopitelně velmi důležitý faktor. Neměl by však to být jediný faktor při rozhodování o koupi. Nejlevnější uhlí může být také to nejméně kvalitní a ve skutečnosti můžete protopit mnohem více, než kdybyste požadovali především kvalitní uhlí. Cena uhlí je důležitá, ale kvalita neméně.

Pytlované uhlí Vám garantuje přesné množství, které si pořizujete.

Nespornou výhodou baleného uhlí je mnohem čistší provoz a zejména snadnou a čistou manipulaci ocení snad každý.

Jaké jsou výhody topení (baleným) uhlím?

 • uhlí patří mezi nejlevnější paliva;
 • nové, moderní kotle přinesli úsporu paliva až 30%;
 • na nákup nového kotle je možné získat dotaci;
 • moderní kotle jsou automatizované a snadno se obsluhují;
 • většina moderních kotlů má vysokou účinnost a výrazně tak snižují znečištění ovzduší;
 • manipulace s baleným uhlím je oproti sypanému uhlí mnohem snazší a čistší
 • a v neposlední řadě Vám palivo dovezeme až domů do obce Bruntál

Kolik to stojí?

Balené uhlí je pochopitelně dražší než sypané. Pytlované uhlí je pečlivě tříděné. A zejména komfort při manipulaci s baleným uhlím je neoddiskutovatelný.

Zjednodušeně se uhlí dělí na hnědé uhlí, černé uhlí a koks.

Hnědé uhlí Bruntál

Hnědé uhlí je geologicky mladší než černé uhlí. Kromě uhlíku obsahuje velké množství příměsí – zejména popelovin a síry a vody. V ČR se ročně těží desítky milionů tun hnědého uhlí. Hnědým uhlím topí převážně domácnosti, které je nejlevnější. Hnědé uhlí se těží povrchovou těžbou. Nevýhodou hnědého uhlí je nižší výhřevnost a jeho spalování více zatěžuje životní prostředí.

Černé uhlí Bruntál

Černé uhlí se dělí na:

 • antracit
 • černé kamenné
 • koksovatelné druhy
 • plynové uhlí

Typ černého uhlí je dán jeho kvalitou, která se odvozuje z obsahu uhlíku v celkovém složení horniny. Čím je více uhlíku v černém uhlí, tím kvalitnější toto uhlí je. Množství obsaženého uhlíku je pak přímo závislé na době, kdy uhlí vznikalo. Starší uhlí procházelo prouhelňováním déle, takže obsah uhlíku je vyšší než u uhlí mladšího.

Černé uhlí se musí se těžit v hlubinných dolech. Je sice trochu dražší, ale za to má větší výhřevnost a méně zatěžuje ovzduší. Celkově nejlepší parametry vykazuje koks, který je ovšem oproti hnědému a černému uhlí trochu dražší.

Prodej uhlí Bruntál

Pokud se rozhodnete pořídit si u nás balené uhlí, nemusíte již navštívit žádné uhelné sklady.

Prodej uhlí zajišťujeme po celé České republice. Pytlované uhlí zavezeme i k Vám domů do obce Bruntál. Prodej uhlí do obce Brno včetně akce doprava zdarma platí do odvolání.

Uhelné sklady Bruntál

Nyní již nemusíte ve vaší obci Bruntál nebo vzdálenějším okolí hledat uhelné sklady. A zejména si nemusíte dělat starosti s dopravou. Všichni naši zákazníci mohou využít akce doprava zdarma, která platí nejen pro balené uhlí již od jedné palety.

A jedna rada nakonec: s pořízením uhlí nečekejte až na zimu, ale využijte období, kdy se dá pořídit uhlí levně. Obecně platí, že nejlevnější uhlí koupíte mimo topnou sezónu.

R E K L A M A Č N Í     Ř A D

 

vydaný společností Jaroslav Kolařík BERTO.  za účelem řádného vyřizování reklamací vad tuhých paliv

Čl. 1

Prodej tuhých paliv a reklamace vad se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dalšími  právními předpisy a normami.


Čl. 2

Společnost Jaroslav Kolařík BERTO odpovídá spotřebiteli za vady, které má prodané palivo již při převzetí. Neodpovídá ovšem za vady způsobené nevhodným skladováním, špatnou manipulací, či smísením s jiným palivem.

Reklamace:

a)  spotřebitel (kupující) uplatní reklamaci na skladě, odkud bylo kupujícímu palivo dodáno, nebo v objednávkové kanceláři, kde palivo kupující objednal,

b) kupující má právo ověřit si hmotnost prodávaného zboží na certifikované váze prodávajícího bezprostředně při prodeji zboží, nebo po prodeji na jiné certifikované váze, avšak za účasti zástupce společnosti Jaroslav Kolařík BERTO,  

c) reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady paliva písemnou formou a doložit ji příslušným prodejním dokladem.

 

Čl. 3

1) O reklamaci rozhodne vedoucí prodejního skladu nebo jiný pověřený zaměstnanec  po pečlivém prozkoumání bez zbytečného odkladu, ve složitých případech do 15 pracovních dnů od doručení reklamace.

2) Společnost Jaroslav Kolařík BERTO vyřídí oprávněnou reklamaci spotřebitele buď

a) poskytnutím slevy na prodané palivo,

b) dodáním nového paliva,

c) vrácením reklamovaného paliva kupujícím a vrácením kupní ceny ,

d) dodáním chybějícího množství paliva,

e) poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo,

f) dohodou jinak.

3) Pro rozhodnutí o reklamaci vad jakosti, vyžadující provedení laboratorního rozboru u příslušného ústavu, musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. U reklamace vad jakosti zaměstnanec společnosti Jaroslav Kolařík BERTO odebere u kupujícího vzorek reklamovaného paliva, podle příslušné technické normy.

4) Bylo-li kupujícímu s jeho souhlasem prodáno palivo již se slevou, neodpovídá společnost Jaroslav Kolařík BERTO. za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta.

5) Pevná paliva jsou v zásadě přírodními surovinami, které po vytěžení (výrobě) podléhají relativně rychlému znehodnocení a proto u nich nelze uplatnit obecnou zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců.

6) U skrytých jakostních vad lze uplatnit reklamaci do 6 měsíců od převzetí paliva, nedošlo-li ke spálení více než 10% dodaného množství paliva a k podstatné změně kvality vinou nevhodných skladovacích podmínek. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem.

7) Spotřebitel má právo požadovat po společnosti Jaroslav Kolařík BERTO náhradu nutných nákladu spojených s uplatněním jeho oprávněné reklamace. Naopak platí, že společnost Jaroslav Kolařík BERTO má právo požadovat po spotřebiteli  náhradu nákladů spojených s uplatněním  neoprávněné reklamace.


Tento reklamační řád byl schválen společností  Jaroslav Kolařík BERTO a nabyl účinnosti dne 1.5.2017

 

Ve Valšově dne 1.5. 2017

Jaroslav Kolařík, jednatel